Cập nhật tình hình mua bán quỹ SPDR Ngày 19 - 08 - 2020

Cập nhật tình hình mua bán hàng ngày quỹ SPDR

Cập nhật tình hình mua bán quỹ SPDR Ngày 19 - 08 - 2020
Cập nhật tình hình mua bán hàng ngày quỹ SPDR
Cập nhật tình hình mua bán quỹ SPDR Ngày 19 - 08 - 2020

Cập nhật tình hình quỹ SPDR ngày 19 / 08 / 2020

Quỹ không mua không bán trong ngày 19 . Đánh dấu hai ngày liên tiếp quỹ không có động thái gì .