Cập nhật tình hình mua bán quỹ SPDR Ngày 20 - 08 - 2020

Cập nhật tình hình mua bán quỹ SPDR Ngày 20 - 08 - 2020

Cập nhật tình hình mua bán quỹ SPDR Ngày 20 - 08 - 2020

Cập nhật tình hình quỹ SPDR ngày 20 / 08 / 2020

Quỹ không mua không bán trong ngày 20 . Đánh dấu ba ngày liên tiếp quỹ không có động thái gì .