Tình hình mua bán quỹ SPDR từ ngày 21 đến 26 tháng 8 - 2020

Cập nhật tình hình mua bán quỹ SPDR

Tình hình mua bán quỹ SPDR từ ngày 21 đến 26 tháng 8 - 2020
Tình hình mua bán quỹ SPDR từ ngày 21 đến 26 tháng 8 - 2020

Cập nhật tình hình quỹ SPDR Từ ngày 21 đến 26 / 08 / 2020

Sau chuỗi những ngày không mua không bán thì quỹ đã có một ngày bán ra và một ngày mua vào cụ thể là ngày 25 bán ra 3,51 tấn Vàng. Ngay sau đó 1 ngày quỹ lại mua vào 3,22 tấn làm vàng giảm nhẹ vào ngày 25 và tăng lại ngay vào ngày 26 . Việc vàng hôm qua giảm hồi một chút rồi tăng lên cũng hợp lý với biểu đồ phân tích kỹ thuật ( xem phân tích kỹ thuật và nhận định tại link :